Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Valcea
PROGRAM DE LUCRU  auditor de calitate

-  ec. CIUTACU MUGUREL SEBASTIAN

 

Luni           -  birou

Marti          -  birou

Miercuri    -  birou

Joi             -  birou

Vineri        - birou


Audit de calitate

Precizari  rapoarte  de expertiza  contabila  judiciara  transmise  cu   adresa  nr. 4242/04.07.2018  si   06.07.2018  a   CEECAR .

Sediul  reglementarilor  legale  privind  expertizele  contabile judiciare se afla in OG nr. 65/1994  privind  orgaziarea activitatii de expertiza contabila  si a contabililor autorizati.

Potrivit  acestor  reglementari  legale,  efetuarea  de expertize  contabile  judiciare si extrajudiciare  este  dreptul  exclusiv  al expertilor  contabili .Aceasta  exclusivitate rezulta  din art.6 lit d) din OG nr.65/1994 , care  enumerind  lucrarile care pot  fi executate de expertul  contabil  pentru  persoane fizice si  juridice ,stipuleza că  efecuează  expertize financiar-contabile , inclusiv  expertize financiar-contabile  cu  componentă fiscală, dispuse  de organele  judiciare  sau  solicitate de persoane fizice  ori  juridice in conditiile prevazute de lege si  de reglementările  CECCAR.

Potrivit:

-normei  profesionale 3531.1 : ,,Capitolul  I.,,.Introducere  al  raportului de expertiza    contabila  trebuie  sa cuprinda….a)  Paragraful de  identificare  a expertului  contabil /expertilor contabili  nominalizat(ti) pentru efectuarea  expertizei contabile , care trebuie sa cuprinda  informatii  cu privire la: numele si prenumele  expertului /expertilor, numarul carnetului  de expert  contabil  si sectiunea din Tabloul Corpului ; in acest paragraf se cuprind si  datele de  identificare  ale expertilor contabili  consilieri al partilor/recomanadati de parti, daca este  cazul….”

 -normei  profesionale 3532,, Semnarea  si  depunerea  raportului  de  expertiza

contabilă  (Standard  profesional  35- Expertizele  contabile )”:,,Raportul  de  expertiza    contabila  se  parafeaza  si  se  semneaza  fila cu fila, inclusiv  anexele , atit de expertul  contabil /expertii contabili  numit(ti)/desemnat(ti) la cererea  partilor sau din oficiu , cit si  de expertul  contabil/expertii contabili consilier(i) al (ai) partilor /recomandat (ti) de parti,,

 -Conform  art.1 alin (4)  din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei  de expert  contabil  si contabil  autorizat , aprobata  in  Conferinta  Nationala extraordinara din  data de 09  ianuarie 2017,,Membrii  Grupului  expertilor judiciari , denumit in  continuare  GEJ , trebuie  sa obtina  viza de exercitare  a profesiei  pentru persoana fizica ….,si  vor utilize in  activitatea de expertiza contabila doar parafa anuala ovala.’’

 -Urmare  art.18  din Regulamentul  auditului  de  calitate in domeniul  serviciilor contabile:

,,Expertii  contabili , in efectuarea  lucrarilor de expertiza contabila judiciara , au obligatia sa respecte  si  sa aplice prevederile  Standardului  profesional nr.35,, Expertizele contabile” si

 sa prezinte  rapoartele  de  expertiza , care cuprind  si  opiniile  separate ale expertilor –parte , dupa  caz , pentru  a fi supuse  auditului de calitate potrivit  prezentului regulament”.

Totodata , potrivit  reglementarilor, nu sunt premise  in Capitolul I (Introducere, paragraful a) al  raportului de expertiza contabila  judiciara  alte mentiuni , decit cele referitoare  la identificarea  sa  in calitate de expert  contabil , potrivit  numirii  dispuse  de organele judiciare .Prin  calitatea  sa, conferita  de lege , expertul  contabil  parafeaza si semneaza lucrarile  intocmite , doar  cu  parafa  emisa  de  Corp.

Acele  situatii , in care expertul  contabil  numit de instanta  sau organele de cercetare sa  efectueze  o expertiza  contabila  judiciara , parafeaza  lucrarea cu o alta stampila decit cea de expert  contabil  si  face mentiuni  in  Capitolul I al  expertizei contabile  privind identificarea  sa, altele  decit  cea de membru  al  Corpului , vor fi  semnalate Consiliului Filialei pentru  dispunea masurilor  necesare , iar  auditorul  de  calitate nu va acorda viza.

–    în situațiile în  care expertul  consilier  parte  încuviințat  folosește o alta parafă decât cea de  expert contabil,  respective  parafa  unui alt organism profesional,  auditorul de calitate va aplica  ștampila dreptunghiulară  și va menționa “valabil cu  referatul  atașat  nr…”, urmând  a  sesiza consiliul filialei la care va atașa o copie după referatul anexat expertizei contabile judiciare.

–     în  situatiile în care  expertul contabil  numit folosește o alta parafă decât cea de expert contabil, auditorul de calitate  nu va aplica ștampila dreptunghiulară și nu va audita lucrarea, refuzând  acordarea vizei  de calitate, având în vedere  că auditul de calitate se efectuează  doar  asupra lucrărilor de expertiză  contabilă  judiciară parafate cu ștampila de expert contabil. Si aceste situatii vor fi semnalate consiliului filialei pentru analiza si decizie.

                                    Conducerea  Filialei,

 


 

   In perioada 21 august 2017  -  8 august 2017, auditorul de calitate al filialei este programat in concediul de odihna.

  


 

Norma 35/2000 si comentariile misiunilor privind expertizele contabile

Una din activitatile de baza ale expertilor contabili, desfasurata pe parcursul a peste optzeci de ani de existenta a profesiei contabile din Romania, o constituie efectuarea expertizelor contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege, ca: expertize amiabile (la cerere), expertize contabile judiciare in cauze civile, penale sau ale dreptului muncii, expertize de gestiune, management contabil - financiare si altele.

Cuvantul “expertiza“ vine de la latinescul “expertus”, adica priceput – lucrarea unei persoane perimentate, specializate.

Expertiza constituie o notiune care depaseste si actiunea de control si pe aceea de verificare, intrucat cuprinde in sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului in ceea ce priveste faptul sau faptele asupra carora s-a efectuat expertiza.

Deci, expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica, cuprinzand nu numai rezultatul examinarii faptelor din punctul de vedere al exactitatii formale si materiale, dar si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legatura cu obiectul supus cercetarii sale.

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, asigurand buna desfasurare a activitatii expertilor contabili, a decis reglementarea profesionala a acestei activitati de baza, elaborand “Norma si comentariile misiunii privind expertiza contabila”.

350. Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile
351. Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile
352. Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile
353. Norme de raport specifice expertizelor contabile

Anexa nr. 1. Model de contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare
Anexa nr. 2. Model de Raport de expertiza contabila judiciara
Anexa nr. 3. Model de Raport de expertiza contabila extrajudiciara

 

Regulament privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile

 

Capitolul 1 - Introducere

Capitolul 2 - Obiective, principii si metodologia auditului

Capitolul 3 - Organizarea auditului de calitate

Capitolul 4 - Derularea auditului de calitate

Capitolul 5 - Drepturile si obligatiile cabinetului

Capitolul 6 - Auditarea cabinetelor instalate in mai multe filiale

Capitolul 7 - Finantarea

Capitolul 8 - Informarea Conferintei Nationale

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009